VIEŠBUČIO „ZYPLIŲ DVARO OFICINA“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika yra taikoma visiems fiziniams asmenims. Jos tikslas – informuoti juos, kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai jiems lankantis www.kuchmistrai.lt svetainėje arba kitaip pateikiant viešbučiui „Zyplių dvaro oficina“ savo asmens duomenis. Naudodamasis nurodyta svetaine ar/ir viešbučio „Zyplių dvaro oficina“ paslaugomis, asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, kaip aprašoma šioje privatumo politikoje.

SĄVOKOS

Asmens duomenys  – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.

Apdorojimas  – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas, naudojant Asmens duomenis arba Asmens duomenų rinkinius.

Duomenų subjektas  – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Viešbutis – viešbutis „Zyplių dvaro oficina“.

DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Viešbutis įsipareigoja laikytis šių duomenų apsaugos principų:

 • Duomenų apdorojimas yra teisėtas, teisingas ir skaidrus. Prieš apdorojant asmens duomenis, visada atsižvelgiama į asmens teises. Viešbutis suteiks fiziniam asmeniui informaciją apie jo duomenų apdorojimą atsakydamas į jo rašytinį prašymą.
 • Duomenų apdorojimas ribojamas tikslu. Viešbučio veikla atitinka tikslą, dėl kurio ir yra renkami Asmens duomenys.
 • Viešbutis renka ir tvarko tik minimalų asmens duomenų kiekį, būtiną Viešbučio veiklos tikslui įgyvendinti.
 • Duomenų apdorojimas ribojamas laikotarpiu. Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei to reikalaujama pagal teisės norminius aktus.
 • Viešbutis stengsis užtikrinti duomenų tikslumą, vientisumą ir konfidencialumą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • Teisę į informaciją – teisę sužinoti, kokie asmens duomenys yra sukaupti, iš kur jie gauti, kodėl ir kokiu tikslu yra tvarkomi.
 • Teisę į prieigą – teisę naudotis duomenimis, surinktais iš asmens ir apie jį, įskaitant teisę prašyti ir gauti surinktų asmens duomenų kopiją.
 • Teisę į ištaisymą – teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
 • Teisę ištrinti – teisę prašyti ištrinti sukauptus asmens duomenis apie save.
 • Teisę apriboti apdorojimą – teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę prieštarauti apdorojimui – teisę prašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis.
 • Teisę pateikti skundą – susisiekti su Viešbučiu el. pašto adresu viesbutis@kuchmistrai.lt, jei mano, kad teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos.
 • Teisę gauti priežiūros institucijos pagalbą –  teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pagalbą arba pateikti skundą nurodytai institucijai.
 • Teisę atsisakyti sutikimo – teisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Asmeniui pageidaujant gauti informaciją apie surinktus jo asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti, reikia siųsti Viešbučiui užklausą el. pašto adresu viesbutis@kuchmistrai.lt, laiško antraštėje nurodant “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo”.

Viešbutis gali paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti prašantįjį asmenį. Patvirtinus tapatybę, informacija apie jo tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateikto prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei būtų nustatyta, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio ar panašių aplinkybių, Viešbutis gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kuriuos prašoma atlikti, administravimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

DUOMENYS, KURIUOS VIEŠBUTIS RENKA APIE FIZINĮ ASMENĮ

Viešbutis, siūlydamas ir teikdamas savo paslaugas, renka:

 • Fizinio asmens vardą/pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 • Paso/ID kortelės numerį, gimimo datą, atvaizdą;
 • Mokėjimo kortelės duomenis, mokėtiną sumą, apgyvendinimo Viešbutyje trukmę;
 • IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;
  gautų bei išsiųstų pranešimų turinį, susirašinėjimų istoriją;
 • svetainėje www.kuchmistrai.lt iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, fiksuojama, iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susieja su užsakymu.

KAIP VIEŠBUTIS NAUDOJA ASMENS DUOMENIS

Viešbutis renka, tvarko bei saugo asmens duomenis tik vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekdamas naudoti pateiktus duomenis su asmens sutikimu tam, kad:

 • pagerintų asmenų aptarnavimą Viešbutyje ir Viešbučio svetainės funkcionalumą bei patrauklumą;
 • apdorotų Viešbučio kambarių rezervacijos užsakymus, išrašytų finansinius dokumentus;
 • duomenų teikimui kompetentingoms valstybės institucijoms, kai to reikalaujama pagal teisės norminius aktus;
 • administruotų ir analizuotų Viešbučio klientų nuomones, siekdamas pagerinti siūlomų paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą;
 • susisiektų su asmeniu el. paštu ar mobiliuoju ryšiu, konsultuotų ir spręstų rezervavimo ar gyvenimo Viešbutyje metu kilusias problemas;
 • asmeniui pažymėjus atitinkamus pasirinkimus (sutikimus), informuotų jį apie išskirtines akcijas ar nuolaidas, pateiktų panašius pasiūlymus el. paštu ar/ir trumpąja žinute; sutikimas gali būti asmens atšauktas bet kuriuo metu.

KAM GALI BŪTI ATSKLEIDŽIAMI ASMENS DUOMENYS?

Viešbutis neatskleis jokių asmens duomenų, išskyrus susijusius juridinius asmenis/partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos Viešbučio paslaugos. Tokiu atveju Viešbutis siekia, kad ir kiti tokie asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Viešbutis imasi visų būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kad asmens duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims be to asmens sutikimo. Be sutikimo duomenys galėtų būti perduoti tik atsakant į valstybės kompetentingų institucijų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės norminių aktų nuostatas.

KAIP VIEŠBUTIS SAUGO ASMENS DUOMENIS?

Viešbutis užtikrina, kad visi asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Viešbutis daro viską, kad asmens duomenys būtų saugūs, naudodami saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

Nesulaukusiems 18 m. amžiaus asmenims nerekomenduojame teikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Tėvų/globėjų reikalavimu Viešbutis nedelsdamas pašalins pateiktus jų nepilnamečių vaikų asmens duomenis – susisiekus el. pašto adresu viesbutis@kuchmistrai.lt.

SLAPUKŲ NAUDOJAMA INFORMACIJA

Viešbučio svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš Viešbučio interneto svetainės į asmens kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jūs galite naršyklėje slapukus išjungti, bet turite žinoti, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos tinkamam interneto svetainės veikimui. Išsami ir nepriklausoma informacija apie slapukus pateikiama interneto svetainėje www.aboutcookies.org, t.y. kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas, kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra kompiuteryje. Slapukų iš mobiliojo telefono pašalinimo instrukcijos nurodomos telefono gamintojo interneto svetainėje arba telefono naudojimo dokumentuose.

Būtinieji slapukai: tokie slapukai reikalingi dėl galimybės žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų neįmanomos pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimas internetu.

Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie asmens naudojimąsi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.
Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti asmens pasirinktus dalykus (tokius, kaip vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, personalizuotas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs konkrečiam asmeniui ir atitiktų jo interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas asmuo matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2021 m. vasario 26 d.

Viešbutis turi teisę, pasikeitus teisinei bazei arba veiklos aplinkybėms, Privatumo politiką keisti.